Li Junru

Crazy Tsunami

Crazy Tsunami

A sudden tsunami came as a shock, trapping Jiang Peng and his daughter, Jiang Xiao Hu, in Chinatown of Southeast Asia. The two of them, with ...